Persoonlijke service
Breed assortiment
Hoge kwaliteit

Huurvoorwaarden

Artikel 1. Definities

Verhuurder: Partytentverhuur-Flevoland, gevestigd Markerkant 1046, 1316 AJ te Almere.
Huurder: elke (potentiële) wederpartij van de Verhuurder.
Partijen: Huurder en Verhuurder samen.
Overeenkomst: Wilsovereenstemming tussen Huurder en Verhuurder, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen. Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod dat is vastgelegd in een offerte door Partijen is geaccepteerd.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder en de uitvoering daarvan. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Alle andere voorwaarden, bijvoorbeeld eigen voorwaarden van Huurder, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3. Offerte
3.1 Tenzij schriftelijk anders bepaald, zijn de door Verhuurder uitgebrachte offertes vrijblijvend. Verhuurder is gerechtigd een offerte te herroepen binnen drie werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen Partijen geen Overeenkomst tot stand.
3.2 Alle door Verhuurder genoemde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief transport, verzekering en overige niet gedefinieerde kosten. Prijzen worden per stuk berekend en gelden voor de overeengekomen huurperiode.
3.3 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Eventuele bijkomende kosten worden achteraf contant voldaan voor zover de op grond van artikel 5 bepaalde borgsom niet toereikend is.

Artikel 4. Uitvoering
4.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.
4.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen datum en tijdstip.
4.3 Het is huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecues e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen zoals heaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentdoek kan worden gebracht.
4.4 Materialen dienen schoon en droog te worden geretourneerd. Eventuele schades dienen aan Verhuurder te worden gemeld.
4.5 De tenten zijn bruikbaar onder normale weersomstandigheden, mits goed gezekerd met bijgeleverde materialen(indien niet voldoende aanwezig, dient de huurder hier zelf zorg voor te dragen). Indien weersomstandigheden met windkracht 4 of hoger of weerswaarschuwingen raden wij huurder aan om de tent af te breken. Eventuele schade aan onze tenten zal ten allen tijde op de huurder verhaald worden.
4.6 Bij sneeuwval dient huurder ervoor te zorgen dat het dak van de tent steeds voldoende sneeuwvrij gehouden wordt en dat het huurobject voldoende verwarmd is.

Artikel 5. Borg
Huurder is aan Verhuurder bij uitgifte van huurmaterialen een borg verschuldigd van vijftig euro (EUR 50,-=). Bij bestellingen waar dure apparatuur bij zit wordt borg uiteraard hoger. De borg wordt, onder inhouding van eventuele kosten die voortvloeien uit schades, overschrijding van huurperiodes, of welke andere kosten dan ook, contant terugbetaald na retournering en controle van de huurmaterialen.

Artikel 6. Verzekeringen
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens het bezit van de Huurder niet verzekerd. Hiervoor dient de Huurder zelf zorg te dragen.

Artikel 7. Reclames
De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden. Voorts dient de Huurder op het moment van ter beschikking stelling van de huurmaterialen te onderzoeken of ze beantwoorden aan de Overeenkomst en dienen eventuele gebreken onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 3 uur na in ontvangstneming aan Verhuurder per telefoon te worden bericht. Vanaf het moment van ingebruikneming van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
8.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt zich in dit en in alle andere gevallen tot de netto factuurprijs.
8.2 Huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.
8.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor diefstal, verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en zij is gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan de Verhuurder te vergoeden. De kosten worden door Verhuurder bepaald en zijn voor Partijen bindend.

8.4 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de vlekken op tegels of op waar dan ook maar in tuin van huurder  die door de tentpoten of raamdelen of kopdelen of welke deel dan ook maar komen. huurder is zelf verantwoordelijk voor aanspannen van zijl onder de tent en planken / tegels voor onder de poten om vlekken te voorkomen en vermijden.

Artikel 9. Overmacht (geldt alleen voor verhuurder)
9.1 Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders aan Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.
9.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en alle andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.
9.3 Indien Verhuurder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld, afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 10. Ontbinding
Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

 • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet,
 • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 11. Voorwaarden annulering:

 • Tot 10 werkdagen (weekend wordt niet als werkdag geteld) voor levering/ophalen is annulering kosteloos;
 • Indien u 5 werkdagen dagen voor levering/ophalen bestelling annuleert wordt 25% van uw bestelling kosten in rekening gebracht.
 • Indien u 4 werkdagen dagen voor levering/ophalen bestelling annuleert wordt 50% van uw bestelling kosten in rekening gebracht.
 • 3 werkdagen voor levering annuleren is niet meer mogelijk. indien u alsnog wilt annuleren dan betaalt u de totalen kosten van bestelling exclusief transportkosten .
 • de dag dat uw annulering binnen komt deze dag wordt niet meegeteld .

Artikel 12. Voorwaarden bij het niet gebruiken van gehuurde producten

Indien u producten niet gebuikt heeft of de helft daarvan gebuikt heeft ,wordt er geen geld daar voor terug gegeven.

Artikel 13. voorwaarden bij niet op tijd terug brengen van producten :

zolang u producten in uw bezit heeft wordt kosten van verhuur elke dag door brekend .

Artikel 14. Schoonmaak kosten:

Alle tenten en andere producten worden schoon geleverd en dienen na de huurperiode ook schoon te worden ingeleverd. Indien gehuurde producten niet schoon worden ingeleverd worden de volgende schoonmaakkosten in rekening gebracht:

Schoonmaakkosten tenten:

 • 3  en 4 meter breed tot 4 meter lang: € 10,-
 • 3 en 4 meter breed  tot 16 meter lang: € 15,-
 • 5 meter breed tot 8 meter lang:  € 20,-
 • 5 meter breed tot 16 meter lang: € 40,-
 • 6 meter breed tot 6 meter lang: € 25,-
 • 6 meter breed tot 12  meter lang: € 50,-

Schoonmaakkosten overige producten:

 • Tafels : € 2,- per tafel (statafel)
 • biertafel-party/klaptafel €3.50
 • Bankje €2.50
 • Stoelen : € 1,- per stoel
 • statafel hoes :zie bij de tafelhozen .
 • klaptafel hoes: zie bij de tafelhozen .
 • Tentvloeren : € 1 ,- per vierkante meter.
 • Glaswerk en servies afwas starttarief €15 .bedrag wordt bij meer dan 50 stuks hoger. daarover kunt u contact opnemen.
 • kookplaat / kookgasplaat €20
 • Bbq gas of houtskool :zie bij bbq
 • Pan , koekenpan enz. voorts  €2.50

Artikel 15. levering:

 • Indien wij uw bestelling bezorgen en ophalen , uw bestelling wordt aan de deur begane grond benedenverdieping aan u overgedragen. indien u een partytent bestelt heeft dan wordt uw bestelling naar uw tuin gebracht als uw tuin niet verder dan 10 meter vanaf de parkeerplaats ligt. indien uw tuin verder dan 10 meter is dan wordt een toeslag afhankelijk van de afstand in rekening gebracht.
 • Indien u niet op De begane grond benedenverdieping woont en uw woning is via een lift bereikbaar, wordt een toeslag in rekening gebracht om uw bestelling via lift aan u over te dragen. de hoogte van toeslag is als volgt : 1e verdieping +€15 , 2e verdieping +€20 , 3e verdieping en hoger +€25
 • Indien u niet op De begane grond benedenverdieping woont en er is geen lift aanwezig dan wordt uw bestelling niet naar boven gebracht, u bestelling wordt op De begane grond benedenverdieping aan u overgedragen.

Artikel 16. fusten:

 • indien u een fustbier bestelt en u bent met de voorwaarden akkoord gegaan,  bent u verplicht deze af te nemen want wij mogen/kunnen  deze niet meer  aan de leverancier terug geven. leverancier maakt geen uitzondering betreft annuleren van de fust bestelling .
 • voor niet gebruikt of half gebruikt fusten krijgt u geen geld er voor terug daar leverancier geen mogelijkheid er voor biedt.
 • we zijn genoodzaakt om alle regels van de bierfusten leverancier te handhaven.

 

Thema's

Contactgegevens

T. 06-23947657
E. info@partytentverhuur-flevoland.nl
Markerkant 1046
1316 AJ, Almere
KvK: 55933025
BTW: NL001385589B92